« פלדלת רשת | Main | כיסוי ספות לרוסים »
יום שלישי
יונ052012

מטריה חלקית
.לימים שבהם מעונן חלקית


מחיר מומלץ: ₪0

מחיר אצלנו: ₪2524


PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

תודה לדפי אנג'ל
יונ 5, 2012 | Registered Commenterמוצר איום
ואם פותחים מטרייה כזו בתוך הבית, מקבלים חצי מהמזל הרע?
יונ 5, 2012 | Unregistered Commenterחיליק
לפעמים עדיף חצי מטרייה לבד מאשר מישהו שינסה להצטרף איתך ויתפוס את כל המקום ואז אתה מרגיש כאילו אתה נרטב יותר ממנו אבל לא נעים לך להיום חזיר אז אתה נותן לו לא להרטב.
יול 5, 2012 | Unregistered Commenterניר
זה לא לגשם מקומי?
אוק 10, 2012 | Unregistered Commenterא

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.